OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu damiveja.cz je:

Miroslav Kučera

,Sídlo firmy:25207 Štěchovice, Na Buku 176

IČ: 71980679 


David Musílek

Sídlo firmy: 583 01 Chotěboř, U Prefy 1067

IČ:87003074 


nejsme plátci DPH


Kontaktní údaje:

internetové stránky: www.damiveja.c

Eshop: www.damivejaeshop.cz

email: info@damiveja.cz

tel. +420 725 366 302

Číslo účtu pro bezhotovostní platby v České republice: 227021279/0600UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.damivejaeshop.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami, cenami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných médiích jsou údaji nezávaznými a vychází z údajů výrobců. 

8. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

9. Nesme plátci DPH

10. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

11. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

12. Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců.JAK NAKUPOVAT

1. Pokud jste v našem e-shopu poprvé, můžete provést registraci. Pokud se nechcete registrovat, zašlete objednávku bez této registrace.

2. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.

3. Dále můžete pokračovat ve výběru dalších položek.

4. Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík (v horní liště). Košík můžete buď vysypat nebo přejít k pokladně.

5. Zvolte způsob platby a poštovné a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

6. Nezapomeňte zaškrtnout políčko (pokud není již před zaškrtnuto) - Souhlasím s obchodními podmínkami, jinak se vaše objednávka neuskuteční.

7. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva s podrobnostmi.ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

1. Převodem kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Číslo účtu je uvedeno výše a bude zasláno emailem spolu s pokyny k platbě.

2. Dobírkou v hotovosti v místě předání zboží prostřednictvím naší dopravy

3. Osobní odběr v naší provozovně : Na Buku 171, Štěchovice, 25207ZPŮSOB DOPRAVY 

1. Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání tj. naší dopravou nebo osobní vyzvednutí. Výběr způsobu doručení je prováděn na konci celého nákupu a cena poštovného a balného je připočtena k celkové částce. 

2. Zboží je zasíláno prostřednictvím naší dopravy nebo je možný osobní odběr. DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností výrobce dodáno v co nejkratší době, obvykle za 3-6 pracovních týdnů. Maximální lhůta činí ve výjimečných případech 10 pracovních týdnů. Podrobnosti konkrétní dodací lhůty a dostupnost zboží na skladě budou podrobněji dohodnuty na základě komunikace se zákazníkem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.damivejaeshop.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.damivejaeshop.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.

2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese info@damiveja.cz nebo telefonicky . Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail a číslo objednávky ( variabilní symbol). Spotřebitel při uplatnění práva z vadného plnění musí prokázat, že danou věc zakoupil u prodávajícího.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti: není-li to možné ,může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo, že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Vše se dá řešit i mimosoudním řešením.

4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

6. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží. Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy (zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy) do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí po tomto oznámení zboží poslat zpět. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu prokázat, že u něho zboží zakoupil. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou přepravní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Před odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen kontaktovat prodávajícího písemně na e-mail: info@damiveja.cz. V případě vrácení zboží si náklady na dopravu kupující hradí sám.

7. V případě uznání reklamace a chyby ze strany e-shopu, po předešlém kontaktování prodávajícího, platí náklady na dopravu e-shop. Zboží určené k reklamaci nebo vrácení je třeba poslat na výdejnu na adresu :Na Buku 171, Štěchovice, 25207OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje registrovaných zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na: info@damiveja.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky .ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky. 

 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

4. Uvedené fotografie výrobků jsou pouze ilustrační.